Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tại Công ty Cổ phần ARITA, chúng tôi tin tưởng rằng các giá trị cốt lõi của chúng tôi xác định chúng tôi là ai, với tư cách là những cá nhân, và chúng tôi là ai, với tư cách là một doanh nghiệp. Các giá trị này đại diện cho động lực, đạo đức làm việc, cam kết, sự trung thực và đam mê của chúng tôi cho những gì mà chúng tôi làm.
Mỗi ngày, trong từng dự án, đội ngũ quản lý và lãnh đạo của chúng tôi đóng vai trò gương mẫu cho các giá trị của chúng tôi; chúng tôi đưa các giá trị tìm thấy trong mỗi một con người mới vào đội ngũ của mình. Họ là sự phản chiếu đầy ý nghĩa và trung thực về việc chúng tôi là ai và chúng tôi nỗ lực phấn đấu thành những người như thế nào.

KHẢ NĂNG XUẤT SẮC
Chúng tôi đặt ra yêu cầu cao nhất về chuyên môn và hiệu quả; “trung bình” không bao giờ được xem là đủ tốt.

CON NGƯỜI
Mọi thành viên của công ty được cung cấp nơi làm việc an toàn, được lắng nghe và đối xử công bằng, được tôn trọng và được cho cơ hội vượt qua các rào cản vô hình.

LIÊM CHÍNH
Chúng tôi làm theo những gì chúng tôi nói và chúng tôi làm việc đúng tiêu chuẩn thậm chí khi không có ai đang nhìn và chúng tôi không bao giờ né tránh trách nhiệm về những hành động của mình

ĐỔI MỚI
Chúng tôi khuyến khích, tôn vinh và khen thưởng những phương pháp mới và tốt hơn để giải quyết các vấn đề cũ.

CỘNG TÁC
Chúng tôi công nhận rằng các dự án lớn sẽ được xây dựng bởi các đội ngũ tầm cỡ và chúng tôi cộng tác với nhau vì lợi ích của nhau để cho ra những kết quả vượt trội cho khách hàng.

Tư vấn trực tuyến 24/7