Chính sách môi trường

Công ty Cổ phần ARITA áp dụng một thái độ có trách nhiệm và chủ động đối với Quản lý Môi trường, cùng với các hệ thống và quy trình để giảm thiểu các rủi ro và tác động đến môi trường do các hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi đầu tư vào việc đào tạo đội ngũ quản lý dự án và giám sát công trường theo cách tốt nhất để kiểm soát triệt để các vấn đề về môi trường. Trong nhiều trường hợp khác nhau, các địa điểm làm việc của chúng tôi đã được các địa phương nơi chúng tôi làm việc khen thưởng về việc ứng xử tốt với môi trường.

Đối với từng dự án, bất kể thể loại, thời gian hay quy mô, chúng tôi phát triển và thực hiện một Kế hoạch Quản lý Môi trường cụ thể để giảm thiểu các mối nguy hại đối với môi trường và các rủi ro liên quan đến công việc mà chúng tôi đang làm.

Một số dự án thắng thầu của chúng tôi đã nằm ở các địa điểm nhạy cảm với môi trường và một khía cạnh quan trọng của sự thành công của chúng tôi trong các dự án này là các chiến lược mà chúng tôi đã áp dụng để bảo đảm các công trình không gây hại đến môi trường.

Công ty Cổ phần ARITA được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2004

Tư vấn trực tuyến 24/7