Sức khỏe và an toàn

Công ty Cổ phần ARITA áp dụng hệ thống quản lý OHSAS 18001:2007 nên không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề an toàn của nhân viên chúng tôi và mọi đối tượng khác tại công trường thi công. Hồ sơ về sức khỏe và sự an toàn đã minh chứng cho sự thành công của chúng tôi về vấn đề này.
Chúng tôi đặt ra tiêu chí “An toàn là trên hết” phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng tất cả nhân viên của chúng tôi có quyền cơ bản là được làm việc trong một môi trường nơi đó sự an toàn và hạnh phúc của họ không bị ảnh hưởng. Quyền này bao gồm cả được cung cấp công cụ làm việc, đào tạo và bảo vệ để bảo đảm họ được trở về nhà an toàn vào cuối mỗi ngày làm việc.

Mọi nhân viên của chúng tôi được huấn luyện về các chính sách và thủ tục về sức khỏe và an toàn của công ty. Ngoài ra, mọi nhân viên đều được đào tạo định kỳ về an toàn và sơ cứu. Đối với mỗi dự án, chúng tôi phát triển và thực hiện một Kế hoạch Sức khỏe và An toàn cụ thể. Đây là một tài liệu thực tế và được xem xét, cập nhật và tuyên truyền với sự tham gia của toàn bộ nhân viên dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Hệ thống sức khỏe và an toàn của chúng tôi được chứng nhận Thực hiện Quản lý An toàn Tại nơi làm việc Mức độ cao. Chúng tôi phát triển các hệ thống hỗ trợ và các thủ tục chi tiết được duyệt lại thường xuyên để đảm bảo liên tục hoạt động theo quy trình thực hành tốt nhất của ngành.

Tư vấn trực tuyến 24/7